Висновки

Сьогодні головною метою школи є формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадською позицією, готової до конкурентного вибору свого місця в житті. Пріоритетним у вихованні є всебічний та гармонійний розвиток особистості, яка здатна до саморозвитку, самовиховання і самореалізації, у своїй діяльності керується загальнолюдськими цінностями і глибоко розуміє традиції свого народу. Складний процес виховання здійснюється за допомогою різноманітних форм роботи, вибір яких залежить від змісту та завдань виховання, вікових особли­востей дітей.

Реформа системи середньої освіти орієнтована на розвиток осо­бистості учня, створення умов становлення його компетенцій, фор­мування його здатності до самостійної навчальної діяльності. Нова система оцінювання повинна стати одним з головних засобів роз­в'язання цієї задачі, оскільки в ній закладено потенціал формуван­ня найважливіших складників здатності до самоосвіти — самооцінки і прагнення підвищити рівень навчальних досягнень.

Численні психолого-педагогічні дослідження показали, що умо­вою формування самооцінки і прагнення підвищити рівень на­вчальних досягнень є створення ситуації вибору.

Узагальнюючи набутий досвід у роботі із онлайн-ресурсами слід відмітити такі переваги:

-          вільний, швидкий  та безкоштовний доступ до матеріалів;

-          можливості щодо організації індивідуальної та колективної навчально-пізнавальної діяльності учнів;

-          реалізація інноваційних форм роботи учнів при виконанні домашніх завдань та проектів;

-          можливість включення до навчальних матеріалів відео і аудіо файлів прямо з Інтернету.